Kanyaru Haut - Kumugina (Burundi)

Sekiji Yoshida Top My Track My Bikes Photo Gallery Links
powered by Google Map
altitude
Distance Up Down Average Grade
km mi m ft m ft Up Down Av.
285.1 176.8 4,023.9 13,198.4 -3,856.6 -12,649.6 3.1 % 3.1 % 3.1 %
Track Data Waypoint Data
uganda+rwanda+burundi03.zip, uganda+rwanda+burundi03.kml uganda+rwanda+burundi_w03.zip, uganda+rwanda+burundi03w.kml
Route
Kanyaru Haut - Kayanza - Bugarama - Bujumbura - Rumonge - Nyanza-Lac - Mabanda - Kumugina