Gatuna - Akanyaru-Haut (Rwanda)

Sekiji Yoshida Top My Track My Bikes Photo Gallery Links
powered by Google Map
altitude
Distance Up Down Average Grade
km mi m ft m ft Up Down Av.
232.7 144.3 3,233.8 10,606.9 -3,549.1 -11,641.0 3.3 % 3.1 % 3.2 %
Track Data Waypoint Data
uganda+rwanda+burundi02.zip, uganda+rwanda+burundi02.kml uganda+rwanda+burundi_w02.zip, uganda+rwanda+burundi02w.kml
Route
Gatuna - Kigali - Gitarama - Butare - Akanyaru-Haut