Kasumulu - Morogoro

Sekiji Yoshida Top My Track My Bikes Photo Gallery Links
powered by Google Map
altitude
Distance Up Down Average Grade
km mi m ft m ft Up Down Av.
736.5 456.6 9,061.6 29,722.0 -9,077.0 -29,772.6 2.8 % 2.7 % 2.7 %
Track Data Waypoint Data
tanzania02.zip, tanzania02.kml tanzania_w02.zip, tanzania02w.kml
Route
Kasumulu - Tukuyu - Mbeya - Igawa - Makambako - Rungemba - Isimila Stone Age - Iringa - Ruaha - Mikumi - Morogoro